Festsal

Reglement for selskabslokaler

Reglement for benyttelse af selskabslokalet.

 

Boligtagere i "Højstensgård" kan leje lokalerne mod at betale en leje der inkluderer lys, varme og normal rengøring. Lejeprisen oplyses på Ejendomskontoret. Lokalerne udlejes ikke til kommercielle og offentlige arrangementer. Boligtageren skal være tilstede under udlejningen. Udlån til 3. part er ikke tilladt.

 

Reservation sker ved henvendelse til Ejendomskontoret i kontortiden. Der skal senest 3 måneder før udlejningen indbetales et depositum på kr. 1.450,00. Dette sker på Ejendomskontoret. Ønskes lokalerne afbestilt må dette ske hurtigst mulig. Foretages afbestillingen senere end 1 måned før udlejningsdagen, vil depositum kun blive tilbagebetalt i tilfælde af sygdom.

 

Udlejning af lokalerne foregår i den rækkefølge henvendelserne sker til Ejendomskontoret.

 

Det er ikke tilladt at fjerne inventar fra lokalet - ex. låne stole/borde til eget brug hjemme.

 

 • Lejeren skal selv medbringe duge, servietter, viskestykker, håndklæder til køkken samt rengøringsmidler o.l. Der findes toiletpapir på alle 3 toiletter. 

 • Af hensyn til de nærmeste naboer omkring selskabslokalet skal musik og dans altid foregå for lukkede døre og vinduer. Der forefindes musikanlæg i lokalerne, og det er ikke tilladt at medbringe eget musikanlæg. Man bedes tage hensyn og ikke larme udenfor indgangsdørene. Der ligger folk og sover lige overfor. Hvis dette ikke overholdes, tilbagebetales depositum ikke.

 • Betjeningsvejledning er opsat i skabet med musikanlægget.

 • Der er monteret en lyddæmpe-anordning i lokalerne, således at strømforsyningen til stikkontakterne afbrydes, såfremt der spilles for højt eller der spilles for åbne døre eller vinduer. Dette gælder også for levende musik. Lydføleren er dog mere følsom over for levende musik. Efter ca. 1 minut tilsluttes strømmen igen til stikkontakterne. 

 • Lokalerne skal efterlades opryddet. Køkkenredskaber og service skal være rengjort og sat på rette plads. Såfremt afdelingen ser sig nødsaget til at foretage oprydning eller ekstraordinær rengøring, herunder opvask samt rengøring af køle/fryseskab, kaffemaskine, komfur, ovn, stegeplader o.l., påhviler det lejeren at betale for udgifter forbundet hermed. Dette gælder også fjernelse af affald.

 • Alt køkkenaffald skal anbringes i sække, der ligger fremme i køkkenet. De fyldte sække med køkkenaffald, anbringes i den blå container ved ungdomsklubbens cykelparkering. Flasker anbringes i skralderummet ved Tvedvangen 45, ud for trappen til svalegangen. Brændbart affald smides i containeren mærket "Brændbart affald" på parkeringspladsen foran lokalerne. Medbragte effekter, returemballage o.l. skal være fjernet fra lokalerne senest ved lejemålets ophør. 

 • Der forefindes handicaptoilet i tilknytning til selskabslokalerne. Adgang til lokalerne kan for kørestolsbrugere ske af rampen ved terrasseoverdækningen. Handicaptoilettet er i samme niveau som de 2 sale.

 • Ved udsmykning er enhver opklæbning på væggene forbudt. Det er ligeledes forbudt at foretage ophængning i lamper og loft, at anbringe søm og tegnestifter i døre, paneler og inventar, samt at sætte nåle i gardiner.

 • Den boligtager, der er den ansvarlige underskriver af kontrakten, er forpligtiget til at være tilstede under hele lejemålet. Udlån eller fremleje er ikke tilladt ! Lejeren og dennes gæster har pligt at opføre sig hensynsfuldt, og lokalerne skal forlades i absolut ro, så de omkringboende ikke generes. Lejeren har det fulde ansvar overfor skader der forvoldes på lokaler, inventar og service. 

 • Enhver afbrænding af fyrværkeri er forbudt. Afregning foregår i Ejendomskontorets åbningstid tidligst onsdagen efter lejemålet. Konstaterede skader på lokaler, inventar og service vil blive krævet erstattet af lejeren og fratrukket det indbetalte depositum.

 • Bilkørsel er ikke tilladt på gangstierne. Parkering er kun tilladt i de afmærkede båse. I tilfælde af manglende parkeringspladser henvises til parkeringspladser på SKELHØJEN.

 • Lejeren er personlig ansvarlig for, at alle vinduer og døre er lukket, at ventilation er slukket og at hoveddør er låst når lokalerne forlades. Flagstænger, stole og borde, etc. sættes på plads efter anvisningerne, inden lokalerne forlades og nøglerne afleveres i postkassen på Ejendomskontoret.

 • Overtrædelse af reglerne, kan medføre karantæne fra at leje lokalerne. 

 

 

Regler for udlejning i konfirmationsperioden

Reservation af selskabslokalet i weekenden fra Palmesøndag til og med 2. Pinsedag, sker skriftligt senest 1. april året før, og udlejning sker ud fra følgende kriterier, idet perioden forudsættes at være den primære konfirmationsperiode.
1. prioritet til lokalerne har forældre til konfirmander der har fast bopæl i Højstensgård.
2. prioritet til lokalerne har lejere der har sølv-, guld-, diamant- eller krondiamantbryllup.
Derefter alle andre ansøgere.
Ved flere ansøgere i samme kategori, vil der blive foretaget lodtrækning på ejendomskontoret i den efterfølgende aftenkontortid.

 

Ovenstående ændrede reglement erstatter tidligere udsendte udlejningsregler og er gældende fra og med den 17. september 2019. Henvendelser vedr. selskabslokalerne sker til Ejendomskontoret på telefon 44 94 59 68